اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

امتیازها

امتیازهای پرسش

ارسال پرسش
این وب‌سایت بر مبنای پرسش‌های کاربران خود پیش می‌رود و هر پرسش مناسب یک بحث مفید را برای کاربران این وب‌سایت شروع می‌کند. بنابراین در صورتی که یک پرسش مناسب دارید، آن را از دیگران دریغ نکنید.
شما با ارسال هر پرسش ۲ امتیاز مثبت دریافت خواهید کرد. البته دقت کنید در صورتی که پرسش نادرست و نامناسبی مطرح کنید ممکن است با دریافت امتیازهای منفی مواجه شوید که علاوه بر خنثی کردن امتیاز مثبت پرسش، امتیازات منفی نیز به شما تعلق بگیرد. برای اطلاع از قوانین پرسش به صفحه‌ی راهنمای قوانین پرسش مراجعه کنید.
امتیاز مثبت به پرسش
هنگامی که یک پرسش برای شما جذاب است و فکر می‌کنید پرسیدن آن اطلاعات مفیدی را به خواننده منتقل می‌کند، به آن پرسش امتیاز مثبت بدهید. امتیاز مثبت به پرسش در حقیقت نوعی معرفی پرسش به دیگران است. هنگامی که یک کاربر پرسشی را با امتیازات مثبت زیاد مشاهده می‌کند توجه وی به آن پرسش بیشتر شده و تمایل بیشتری به مطالعه‌ی پرسش و پاسخ‌های ارائه شده خواهد داشت.
هنگامی که به یک پرسش امتیاز مثبت می‌دهید، طراح پرسش ۱ امتیاز مثبت دریافت می‌کند. همین طور هنگامی که فرد دیگری به پرسش طرح شده توسط شما امتیاز مثبت می‌دهد شما به عنوان طراح پرسش ۱ امتیاز مثبت دریافت می‌کنید.
امتیاز منفی به پرسش
هنگامی که یک پرسش بر طبق قواعد وب‌سایت نامناسب است یا از نظر شما پرسش نامربوط و نادرستی می‌باشد، با دادن امتیاز منفی به آن، این مطلب را بیان کنید.
هنگامی که شما به یک پرسش امتیاز منفی می‌دهید، خودتان هم ۱ امتیاز منفی دریافت می‌کنید. در این هنگام طراح پرسش ۲ امتیاز منفی دریافت می‌کند. برای اطلاع از قوانین پرسش به صفحه‌ی راهنمای قوانین پرسش مراجعه کنید.
انتخاب یک پاسخ برای پرسش خودتان
انتخاب یک پاسخ به عنوان بهترین پاسخ، از طرف شما به عنوان طراح پرسش، به این معنی است که مشکل شما توسط این پاسخ رفع شده است. هرچند در آینده ممکن است پاسخ بهتری به پرسش شما داده شود، اما اولین پاسخی که اشکال شما را کاملاً رفع کرده است به عنوان بهترین پاسخ انتخاب کنید.
هنگامی که یک پاسخ برای پرسش خودتان انتخاب می‌کنید، به عنوان طراح پرسش ۳ امتیاز مثبت دریافت می‌کنید.

امتیازهای پاسخ

ارسال پاسخ
هر پاسخ می‌تواند حاوی قسمتی از حل مساله‌ی مورد بحث باشد. بنابراین حتی اگر پاسخ کاملی برای پرسش ندارید پاسخ خود را ارائه کنید. این پاسخ می‌تواند به مرور با دیدگاه‌های دیگران و ویرایش‌هایی که خودتان به آن اعمال می‌کنید کامل شود. همچنین با ارسال پاسخ هرچند به صورت ناقص، ممکن است امتیازهای مثبتی دریافت کنید.
با ارسال هر پاسخ ۳ امتیاز مثبت دریافت خواهید کرد. البته در صورتی که پاسخ نامناسبی طرح کرده باشید ممکن است امتیاز منفی نیز دریافت کنید. برای اطلاع از قوانین پاسخ به صفحه‌ی راهنمای قوانین پاسخ مراجعه کنید.
امتیاز مثبت به پاسخ
هنگامی که یک پاسخ حاوی نکته‌ی مفیدی در رابطه با حل مساله‌ی مورد بحث است می‌توانید به آن امتیاز مثبت بدهید. این امتیازدهی جلب توجه دیگران به این پرسش نسبت به پرسش‌های دیگر است. یک تمرین خوب نوشتن دلیل این امتیاز مثبت به صورت دیدگاه در زیر پاسخ است. شما می‌توانید به چند پاسخ امتیاز مثبت بدهید.
هنگامی که به یک پاسخ امتیاز مثبت می‌دهید، ارسال‌کننده‌ی پاسخ ۲ امتیاز مثبت دریافت می‌کند. همین طور هنگامی که فرد دیگری به پاسخ ارائه شده توسط شما امتیاز مثبت می‌دهد شما ۲ امتیاز مثبت دریافت می‌کنید.
امتیاز منفی به پاسخ
هنگامی که یک پاسخ بر طبق قواعد وب‌سایت نامناسب است یا از نظر شما پاسخ نامربوط و نادرستی می‌باشد، با دادن امتیاز منفی به آن، این مطلب را بیان کنید.
هنگامی که شما به یک پاسخ امتیاز منفی می‌دهید، خودتان هم ۱ امتیاز منفی دریافت می‌کنید. در این هنگام ارائه کننده‌ی پاسخ ۲ امتیاز منفی دریافت می‌کند. بهتر است در صورت دادن امتیاز منفی در دیدگاهی زیر همان پاسخ دلیل خود را بیان کنید. برای اطلاع از قوانین پاسخ به صفحه‌ی راهنمای قوانین پاسخ مراجعه کنید.
امتیاز برای پاسخ انتخاب شده
پاسخ انتخاب شده پاسخی است که اولین بار پاسخ کاملی به پرسش داده است. در صورتی که ممکن است بعداً پاسخ کامل‌تری به پرسش داده شود، اما پاسخ انتخاب شده تغییر نمی‌کند.
هنگامی که پاسخ شما توسط طراح پرسش به عنوان بهترین پاسخ انتخاب می‌شود، شما ۱۰ امتیاز مثبت دریافت می‌کنید. این بیشترین امتیازی است که در این وب‌سایت برای عملیات معمول اهدا می‌شود.