اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

راهنمای درج مطلب

در صورتی که با HTML آشنایی دارید، با استفاده از ویرایش‌گر می‌تونید از کدهای HTML هم استفاده کنید. غیر از کدهای HTML امکان استفاده از دستورات فرمت‌دهی markdown هم امکان‌پذیر هست که در زیر مشاهده می‌کنید.

تیتر‌ها و عناوین
برای درج عنوان و تیتر، متن عنوان یا تیتر را در یک خط نوشته و سپس در خط بعدی = یا - قرار دهید. (تعداد = ها یا - ها مهم نیست) به عنوان مثال:
حالت اول
===
زیرحالت اول
---
زیرحالت دوم
---
ادامه‌ی متن

خروجی این متن به صورت زیر است

حالت اول

زیرحالت اول

زیرحالت دوم

ادامه‌ی متن

یک روش دیگر برای درج عناوین و تیترها، استفاده از # در ابتدای خط است. با درج یک # عنوان اصلی و با درج دو # عنوان فرعی را به دست می‌آورید. به عنوان مثال
#حالت اول
##زیرحالت اول
##زیرحالت دوم
ادامه‌ی متن

خروجی این متن به صورت زیر است

حالت اول

زیرحالت اول

زیرحالت دوم

ادامه‌ی متن
نقل قول
برای درج نقل قول از علامت بزرگ‌تر (<) در ابتدای خط استفاده کنید. در انتهای نقل قول نیز یک خط خالی قرار دهید. برای مثال
مطابق گفته‌ی شکسپیر :
>to be or not to be
(این خط خالی است)
حال ادامه‌ی متن را داریم.

خروجی این متن به صورت زیر است

مطابق گفته‌ی شکسپیر :
to be or not to be

حال ادامه‌ی متن را داریم.

نقل قول‌ها می‌تواند تودرتو باشد. برای درج نقل قول درون نقل قول دیگر می‌توانید از دو علامت بزرگ‌تر پشتسرهم استفاده کنید.

فهرست‌ها
برای ساخت یک فهرست در ابتدای خط یک علامت - یا + یا * و یک خط فاصله قرار دهید. برای مثال
* اول
* دوم
* سوم

خروجی این متن به صورت زیر است

  • اول
  • دوم
  • سوم
خط افقی
برای خط افقی از سه (یا بیشتر) ستاره پشت سرهم استفاده کنید (فاصله‌ی بین ستاره‌ها مهم نیست) مثال:
خط اول
***
خط دوم
*    *  *
خط سوم

خروجی این متن به صورت زیر است

خط اول
خط دوم
خط سوم

می‌توان از خط فاصله‌های پشت سرهم حداقل با یک فاصله استفاده کنید. مثال

خط اول
- - -
خط دوم
-    -  - - -
خط سوم

خروجی این متن به صورت زیر است

خط اول
خط دوم
خط سوم