اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

اخطار در چاپ عدد صحیح ۱۶ بیتی در فایل

0 امتیاز
52 نمایش

من کد زیر و برای چاپ یه مقدار ۱۶ بیتی در فایل استفاده کردم

ofstream of;
of.open("output.dat");
unsigned short int x = 10;
of.write(&x, 2);
of.close();

اخطار زیر و گرفتم

no matching function for call to ‘std::basic_fstream<char, std::char_traits<char> >::write(short unsigned int*, int)
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

به جای کد of.write(&x, 2); از کد زیر

outputFile.write(reinterpret_cast<const char*>(&x), sizeof(x));

استفاده کنین.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo  
ویرایش شده شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط برنامه‌نویس