اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

جستجو در استراکچر؟

0 امتیاز
402 نمایش

یه برنامه با استراکچر نوشتم ولی نمیدونم چجوری یه تابع جستجو براش بنویسم

include

include

include

using namespace std;

define tedad 2

define n 10//name

define n_f 20//family

define n_d 15//dars

define nds 30//name dars

int searchstu( int, student);
struct student
{
char name[n],family[n
f];
char namedars[nd];
int id;
int tedaddars;
int vahed
dars;
float nomre_dars;
float ave;

};

int main()
{
int i,j,id_stu;
float m,s;
student st[tedad];
ofstream stu("stu system.txt");
if(! stu)
{
cout<<" CAN NOT OPPEN FILE! ";
return 0;
}

for(i=0;i<tedad;i++)
{

  cout<<"moshakhasat daneshjo "<<i+1<<" :"<<endl;
  cout<<"NAME : "<<endl;
  cin>>st[i].name;
  cout<<"\nFAMILY :"<<endl;
  cin>>st[i].family;
  cout<<"\nID :"<<endl;
  cin>>st[i].id;

}//end for i

// system("cls");

////////////////////////////////////////////////
cout<<"\nENTER ID STUDENT :"<<endl;
cin>>idstu;
int search
stu(st[].id,idstu);
cout<<"\nTEDAD DARS :"<<endl;
cin>>st[i].tedad
dars;
m=0;
s=0;
for(int j=0;j<st[i].tedaddars;j++)
{
cout<<"_______________________________________"<<endl;
cout<<"DARS "<<j+1<<" :"<<endl;
cout<<"\nNAM DARS :"<<endl;
cin>>st[j].name
dars;
cout<<"\nVAHED DARS :"<<endl;
cin>>st[j].vaheddars;
m+=st[j].vahed
dars;
cout<<"\nNOMRE DARS :"<<endl;
cin>>st[j].nomredars;
s=s+(st[j].nomre
dars*st[j].vahed_dars);

  }//end j

  st[i].ave=s/m;
  cout<<"\nMOADEL "<<i+1<<":"<<st[i].ave<<endl;stu.close();
system("pause");
return 0;

}

int search_stu( int id,int idstu)
{
int i=-1;
while(++i<tedad)
if(student.id==idstu)
return 0;
return -1;
}
به این تابع ایراد میگیره

پرسیده شده شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ در C++ توسط soal