اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

لزوم وجود تابع سازنده

+1 امتیاز
241 نمایش

اﮔﺮ ﮐﻼسی دارای ﺗﺎبع ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﺎبع ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا؟

در ++C زبانی بسیار کوچک‌تر و پاکیزه‌تر در تلاش برای خروج است. (Bjarne Stroustrup)
پرسیده شده شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ در C++ توسط برنامه‌نویس  
بازتگ شده چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ توسط admin

1 پاسخ

+1 امتیاز

مشابه همین سوال در امتحان پرسیده شوه بود، جواب استاد:
" ﺧﯿﺮ، ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎبع ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻘﺪار دهی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎی یک شی می ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﮐﻼسی دارای ﺗﺎبع ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دهی اوﻟﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می داﻧﯿﻢ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎبع ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای یک ﮐﻼس،
ﺗﺎبع ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای آن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ."

پاسخ داده شده شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ توسط CPP_Crawler4