اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کد برنامه ماشین حساب

0 امتیاز
95 نمایش

سلام دوستان ...
کسی میدونه این کدها چکارهایی رو انجام میدن ؟
لطفا اگه میدونین تو word کار هر ریز برنامه رو برام بگید .
دوستان برنامه نویس این کار 10 الی 20 دقیقه از وقت شما رو نمیگیره ..
خیلی زود نیاز دارم ..
ممنون

Private Sub eq_Click ()
If (flag = True) Then Exit Sub

q = Val(L.Caption )
) Select Case (sign
"+" Case
p = p + q

"-" Case
p = p - q

"*" Case
p = p * q

"/" Case
If q = 0 Then
" L.Caption = "error
sf = False
Sign = " "
Exit Sub
Else
p = p / q
End If
"%" Case
) p = p * (q / 100

" Case "x^y
)) p = Exp(q * Log(p
" Case "And
p = p And q

" Case "Xor
p = p Xor q

" Case "Or
p = p Or q

" " Case
Exit Sub
End Select

L.Caption = p

sf = False
flag = True
Sign = " "
fm = False
End Sub

Private Sub s_Click (Index As Integer )
If (flag = True And sign <> "") Then Exit Sub
flag = True
If (sf = False) Then
( p = Val(L.Caption
sf = True
Else
Select Case (sign )

 " + "   Case 
     ( p = p + Val(L.Caption

 "- "   Case 
    (   p = p - Val(L.Caption

 " * "   Case 
     ( p = p * Val (L.Caption

 " / "   Case 
      If L.Caption = "0" Then
      "  L.Caption = "error
         sf = False
       = " "  sign 
         Exit Sub
      Else
  )  p = p / Val(L.Caption
      End If

 " % "   Case 
     ( p = p * (Val(L.Caption) / 100
  "  Case "x^y
   ((    p = Exp(q * Log(p
   "  Case "And
  p = p And q

" Case "Xor
p = p Xor q

" Case "Or
p = p Or q

 " "  Case 
      Exit Sub
End Select

End If
L.Caption = p
sign = s(Index).Caption
End Sub

همین کدها رو در این لینک در فایل word قرار دادم

http://yeo.ir/0rk

پرسیده شده چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط mhj258