اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کد برنامه ی حساب کاربری

0 امتیاز
123 نمایش

import java.net.SocketPermission;
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;

public class BankAccount
{

public static String accOwner;
public static int amount;
public static int pin;
public static int amount1;
public static int amount2;

BankAccount()//constructor
  {
     accOwner;
     amount;
     pin;
  }


public static void CreateAccount(){

  System.out.println("Please Enter Your name completely: ");
  Scanner datas = new Scanner(System.in);
  accOwner = datas.nextLine();

  System.out.println("Please Enter the Initial amount: ");
  amount = datas.nextInt();

  System.out.println("Please Enter Your Pin: (4 numbers required (1-8))");
  pin = datas.nextInt();

  System.out.println("Your name is: "+ accOwner);

  System.out.println("Your balance is: "+ amount);

  System.out.println("Account Created... \n \n \n");

  System.out.println("If You Want To Continue Press 1");
  Scanner conTinue = new Scanner(System.in);
  int toContinue = conTinue.nextInt();

  if( toContinue == 1 ) {
    String[] a = null;
    main(a);
  }

}

public static void AccountEquiry(){
  System.out.println("Enter Your Pin To Show Information");
  while(true) {
    Scanner password = new Scanner(System.in);
    int entered = password.nextInt();

    if (pin == entered) {
      System.out.println("Account Owner: " + accOwner);
      System.out.println("Amount: " + amount);
      break;

    } else
      System.out.println("Your Enterd Was Wrong...Please Try Again...");
  }

  System.out.println("If You Want To Continue Press 1");
  Scanner conTinue = new Scanner(System.in);
  int toContinue = conTinue.nextInt();

  if( toContinue == 1 ) {
    String[] a = null;
    main(a);
  }
}
public static void SearchAccount(){
  System.out.println("hi");
}
public static void DeleteAccount(){
  System.out.println("Enter Your Pin To Delete");
  while(true) {
    Scanner password = new Scanner(System.in);
    int entered = password.nextInt();

    if (pin == entered) {
      System.out.println("Account Owner: " + accOwner);
      System.out.println("Amount: " + amount);
      break;

    } else
      System.out.println("Your Enterd Was Wrong...Please Try Again...");
  }

  accOwner = null;
  amount = 0;

  System.out.println("Your Account Has Been Deleted Successfully...");

  System.out.println("Name : "+ accOwner);

  System.out.println("Balance : "+ amount);

  System.out.println("If You Want To Continue Press 1");
  Scanner conTinue = new Scanner(System.in);
  int toContinue = conTinue.nextInt();

  if( toContinue == 1 ) {
    String[] a = null;
    main(a);
  }

}public static void Withdraw(){
  System.out.println("Please enter your wanted amount to withdraw: ");
  Scanner withdraw = new Scanner(System.in);
  amount1 = withdraw.nextInt();
  amount += amount1;

  System.out.println("If You Want To Continue Press 1");
  Scanner conTinue = new Scanner(System.in);
  int toContinue = conTinue.nextInt();

  if( toContinue == 1 ) {
    String[] a = null;
    main(a);
  }
}public static void Deposit(){
  System.out.println("Please enter your wanted amount to deposit: ");
  Scanner deposit = new Scanner(System.in);
  amount2 = deposit.nextInt();
  amount -= amount2;

  System.out.println("If You Want To Continue Press 1");
  Scanner conTinue = new Scanner(System.in);
  int toContinue = conTinue.nextInt();

  if( toContinue == 1 ) {
    String[] a = null;
    main(a);
  }
}public static void AccountsList(){
  System.out.println("hi");
}
public static void main(String[] args) {

  BankAccount MyObject = new BankAccount();

  System.out.println("MAIN MENU");
  System.out.println("SELECT YOUR OPTION: ");
  System.out.println("1: CREATE NEW ACCOUNT");
  System.out.println("2: ACCOUNT EQUIRY");
  System.out.println("3: SEARCH ACCOUNT");
  System.out.println("4: DELETE ACCOUNT");
  System.out.println("5: WITHDRAW");
  System.out.println("6: DEPOSIT");
  System.out.println("7: ACCOUNTS LIST");
  System.out.println("8: EXIT");
  System.out.println("9: CONTINUE");
  Scanner op= new Scanner(System.in);
  int option = op.nextInt();
  switch(option){
    case 1:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \" CREATE NEW ACCOUNT \" OPTION... ");

      ArrayList<MyObject> list = new ArrayList<MyObject>();
      list.add(MyObject); // Adding it to the list.

      break;

    case 2:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \" ACCOUNT EQUIRY \" OPTION");
      AccountEquiry();
      break;

    case 3:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \" SEARCH ACCOUNY \" OPTION");
      SearchAccount();
      break;

    case 4:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \"DELETE ACCOUNT\" OPTION");
      DeleteAccount();
      break;

    case 5:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \"WITHDRAW\" OPTION");
      Withdraw();
      break;

    case 6:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \"DEPOSIT\" OPTION");
      Deposit();
      break;

    case 7:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \"ACCOUNTS LIST\" OPTION");
      AccountsList();
      break;

    case 8:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \"EXIT \" OPTION \n THANK YOU FOR YOUR VISITING");
      break;

    case 9:
      System.out.println("YOU HAVE ENTERED \"CONTINUE\" OPTION");
      String[] a = null;
      main(a);
      break;

    default:
      System.out.println("INVALID NUMBER");
  }

}

}

با سلام...
این کدیست که تا به اینجا نوشتم
در این کد باید یک آرایه از آبجکت بسازم و همه ی اطلاعات رو بریزم تو فایل...
چجوری باید این کاررو بکنم؟

پرسیده شده شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط SeaGirl  
ویرایش شده شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط SeaGirl