اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تاریخچه‌ی ویرایش برای ارسال #3123

« بازگشت به ارسال

شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ارسال شده توسط مقدم

میخوام قادیر یک آرایه معمولی رو توی آرایه انجمنی بریزم کد زیر فقط اخرین مقدار را نشان میدهد

$result = mysqli_query($con,"SELECT CodeCity_sou,CodeCity_des FROM bus");

while($row=mysqli_fetch_array($result))
{
if($row["CodeCity_sou"] > $row["CodeCity_des"])
{
$nodes[$i][0]=$row["CodeCity_sou"];
$nodes[$i][1]=$row["CodeCity_des"];
}
else
{
$nodes[$i][0]=$row["CodeCity_des"];
$nodes[$i][1]=$row["CodeCity_sou"];
}
$i++;


}var_dump($nodes);

$final = array_map("unserialize", array_unique(array_map("serialize", $nodes)));
echo"

";
var_dump($final);

$counter= count($final);
for($i=0;$i<$counter;$i++)
{
$graphOfWays= array(
$final[$i][0]=> array( $final[$i][1])) ;
}
var_dump( $graphOfWays);
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ویرایش شده توسط A.Firouzi

میخوام قادیر مقادیر یک آرایه معمولی رو توی آرایه انجمنی بریزم کد زیر فقط اخرین مقدار را نشان میدهد

<pre><code>
$result = mysqli_query($con,"SELECT CodeCity_sou,CodeCity_des FROM bus");

while($row=mysqli_fetch_array($result))
{
if($row["CodeCity_sou"] > $row["CodeCity_des"])
{
$nodes[$i][0]=$row["CodeCity_sou"];
$nodes[$i][1]=$row["CodeCity_des"];
}
else
{
$nodes[$i][0]=$row["CodeCity_des"];
$nodes[$i][1]=$row["CodeCity_sou"];
}
$i++;


}var_dump($nodes);

$final = array_map("unserialize", array_unique(array_map("serialize", $nodes)));
echo"<br><br>";
var_dump($final);

$counter= count($final);
for($i=0;$i<$counter;$i++)
{
$graphOfWays= array(
$final[$i][0]=> array( $final[$i][1])) ;
}
var_dump( $graphOfWays);
</code></pre>