اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تاریخچه‌ی ویرایش برای ارسال #1932

« بازگشت به ارسال

سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ارسال شده توسط daniyaltjm

چرا در کد آرایه رو n نگذاشته؟ چرا 10 گذاشته؟

#include
#include
#include
void pinput(int *,int);
void bubble(int *,int);
void median(int *,int,float *);
void poutput(int *,int);
int main()
{
int n,*p;
float mead;
cout<< "Enter Number of Items(n);";
cin>>n;
p= new int [10];
if(!p){
cout<<"Allocation failure!";
getch();
exit(1);
}
pinput(p,n);
bubble(p,n);
cout<<"\n Sorted data are :";
poutput(p,n);
median(p,n,&mead);
cout<<"\n Median="< delete p;
getch();
return 0;
}
//*********************************
void pinput(int *p,int n)
{
int i;
for(i=0;i cout <<"Enter number "<< (i+1)<<":";
cin >>*(p+i);
}
}
//********************************
void bubble(int *temp,int len)
{
int i,j,item;
for(i=len-1;i>0;i--)
for(j=0;j if(*(temp+j)>*(temp+j+1)){
item= *(temp+j);
*(temp+j)=*(temp+j+1);
*(temp+j+1)=item;
}

}
//********************************
void median(int *x,int n,float *mead)
{
if(n%2==0)
*mead=(float)(*(x+((n-1)/2))+*(x+(n/2)))/2;
else
*mead=*(x+(n-1)/2);
}
//******************************
void poutput(int *p,int n)
{
for(int i=0;i cout<<*(p+i)<<" ";
}
cout< }
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ویرایش شده توسط prodo

چرا در کد آرایه رو n نگذاشته؟ چرا 10 گذاشته؟

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
void pinput(int *,int);
void bubble(int *,int);
void median(int *,int,float *);
void poutput(int *,int);
int main()
{
int n,*p;
float mead;
cout<< "Enter Number of Items(n);";
cin>>n;
p= new int [10];
if(!p){
cout<<"Allocation failure!";
getch();
exit(1);
}
pinput(p,n);
bubble(p,n);
cout<<"\n Sorted data are :";
poutput(p,n);
median(p,n,&mead);
cout<<"\n Median="<<mead;
delete p;
getch();
return 0;
}
//*********************************
void pinput(int *p,int n)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++){
cout <<"Enter number "<< (i+1)<<":";
cin >>*(p+i);
}
}
//********************************
void bubble(int *temp,int len)
{
int i,j,item;
for(i=len-1;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
if(*(temp+j)>*(temp+j+1)){
item= *(temp+j);
*(temp+j)=*(temp+j+1);
*(temp+j+1)=item;
}

}
//********************************
void median(int *x,int n,float *mead)
{
if(n%2==0)
*mead=(float)(*(x+((n-1)/2))+*(x+(n/2)))/2;
else
*mead=*(x+(n-1)/2);
}
//******************************
void poutput(int *p,int n)
{
for(int i=0;i<n;i++){
cout<<*(p+i)<<" ";
}
cout<<endl;
}