اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

دستور درست برای مشخص کردن متغیری از نوع ارجاع چیست؟

0 امتیاز
184 نمایش

گاهی دیده میشه براری تعریف یک متغیر از نوع ارجاع، اونو به صورت زیر مینویسن:

float &x= ...

بعضی وقتا هم اینجوری:

float& x=...

کدوم درسته؟
البته کامپایلر خطایی نگرفته ولی آیا ممکنه معنی متفاوتی از هم برای کامپایلر داشته باشن؟

در ++C زبانی بسیار کوچک‌تر و پاکیزه‌تر در تلاش برای خروج است. (Bjarne Stroustrup)
پرسیده شده دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ در C++ توسط برنامه‌نویس  
بازتگ شده چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ توسط admin

1 پاسخ

+1 امتیاز

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎی c ﻋﺎدت دارن ﻛﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ارﺟﺎع & رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨن (ﻣﺜﻞfloat &x)
ولی تو ++C ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻋﻤﻠﮕﺮ ارﺟﺎع & ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﻮعه (ﻣﺜﻞ float& x)

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو تا اﻋﻼن ﻧﻤیذاره و ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ارﺟﺎع ﻛﺎﻣﻼ اﺧﺘﻴﺎري و ﺳﻠﻴﻘﻪايه.

پاسخ داده شده دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ توسط CPP_Crawler4