اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

numeric_limits در چه سرفایلی قرار داره؟

0 امتیاز
42 نمایش
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

این کلاس در سرفایل limits قرار داده و فضای نام std. بنابراین دو صورت می‌شه ازش استفاده کرد

#include <limits>
using namespace std;
int main()
{
  [variable] = numeric_limits<[data type]>::[function or constant];
  return 0;
}

یا

#include <limits>
int main()
{
  [variable] = std::numeric_limits<[data type]>::[function or constant];
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo