اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کدام عملگرها در C++ قابل سربارگذاری هستند؟

0 امتیاز
137 نمایش
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

از عملگرهای موجود فقط . و .* و :: و ?: قابل سربارگذاری نیستن و همه‌ی عملگرهای زیر قابل سربارگذاری هستند

+   -   *   /     %    ^    &   |    ~
!   =   <   >     +=   -=    *=   /=   %=
^=  &=   |=   <<    >>   <<=   >>=  ==   !=
<=  >=   &&   ||    ++   --    ,   ->*   ->
( )  [ ]  new  delete  new[]  delete[]
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo