اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کاربر Arash

عضو برای: 7 سال
نوع: حرفه‌ای
دسترسی‌های خاص: امتیازدهی به پرسش‌ها
امتیازدهی به پاسخ‌ها
کاهش امتیاز ارسال‌ها
تغییر شاخه‌ی همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پاسخ‌ها
ویرایش همه‌ی دیدگاه‌ها
ویرایش ارسال به صورت مخفی
بستن همه‌ی پرسش‌ها
انتخاب پاسخ برای همه‌ی پرسش‌ها
نمایش این که چه کسی رای داده یا پرچم زده است
پرچم زدن ارسال‌ها
تایید یا رد ارسال‌ها
نمایش یا مخفی کردن همه‌ی ارسال‌ها
ارسال روی دیوار کاربر
امتیاز به دیدگاه
رأی دادن در نظرسنجی
ساخت امضای شخصی
نام کامل: Arash Gholami
مکان: Mashhad
وب‌سایت:
درباره:

فعالیت توسط Arash

امتیاز: 704 امتیاز (رتبه #3)
پرسش‌ها: 49 (23 با انتخاب بهترین پاسخ) — همه‌ی پرسش‌های Arash ›
پاسخ‌ها: 76 (22 انتخاب به عنوان بهترین) — همه‌ی پاسخ‌های Arash ›
دیدگاه‌ها: 50
امتیاز روی: 65 پرسش, 18 پاسخ
اعطا کرده: 81 افزایش امتیاز, 2 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 68 افزایش امتیاز, 4 کاهش امتیاز

دیوار Arash

لطفاً برای ارسال روی دیوار log in یا register.
Everyone will be famous for 15 minutes in the future,
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط Arash  

Signature

Don't Expect Anyone Except Yourself,...