اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

الگوریتمی ک nعدد رادریافت کند و تعداداعدادی از اعدادورودی ک درمبنای mنیستند را چاپ کند

0 امتیاز
36 نمایش

الگوریتم به ترتیبnوmوبعد از آن nعدد را از ورودی میخواند و یک عدد چاپ میکند

پرسیده شده سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ در C++ توسط m03nazari