اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

برنامه ای بنویسید که پس از زدن zc پیام را از کاربر گرفته و پس از زدن nn پیام را نمایش دهد

0 امتیاز
75 نمایش

بااستفاده از آرایه ها

پرسیده شده دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲ در C++ توسط linkui  

دوست عزیز این یک تمرین درسیه؟ لطفاً بگین کدوم قسمت برنامه رو مشکل دارین و اگه کدی نوشتین کدوم قسمتش کار نمی‌کنه؟

من خودم این برنامه رو ساختم فقط میخوام کاربر ورودی ها رو در یک خط بگیره مثل این :
zczc hi this is the test nnnn
و خروجی میشه این : hi this is the test
ولی اینی که من نوشتم این شکلیه:
zczc hi this is the test nnnn

وخروجی : hi this is the test

include <iostream.h>

include <conio.h>

include <string.h>

include <process.h>

main()
{
clrscr();
char input;
char msg[500]="";
int state=0,i,t;
cout <<"\n ===================> " <<" Created by Ghasem Mohammad Rezaie " <<"<===================";
cout <<"\n ===================> " <<" Created in 1392/08/07 " <<" <==================="<<endl <<endl;
for (i=0;i<4;i++)
{

input=getch();
switch (state)
{

case 0:
if (input=='z')
{
state=1;
}
break;

case 1:
if (input=='c')
{

state=2;
}
else
{
cout <<"\n You Pressed Wrong Key \n";
state=0;
}
break;

case 2:
if (input=='z')
{
state=3;
}
else
{
cout <<"\n You Pressed Wrong Key \n";
state=0;
}
break;

case 3:
if(input=='c')
{
state=4;
}

break;
}
cout <<input;
}
/=========================================================/
if(state==4)
{
cout <<"\n Now Type Your Message ";
gotoxy(1,7);
cin.getline(msg,500);
}
else
{
cout <<"\n Please Enter ( zczc ) And try again ";
getch();
return 0;
}
/==========================================================/
state=0;
for (i=0;i<4;i++)
{
input=getch();
switch (state)
{
case 0:
if (input=='n')
{
state=1;
}
break;
case 1:
if (input=='n')
{
state=2;
}
else
{
cout <<"\n You Pressed Wrong Key \n";
state=0;
}
break;

case 2:
if (input=='n')
{
state=3;
}
else
{
cout <<"\n You Pressed Wrong Key \n";
state=0;
}
break;
case 4:
if(input=='n')
{
state=4;
cout <<input;
}
break;
}
cout <<input;
}
/==========================================================/
if (input=='n')
{
textcolor (1);
cprintf("\n Your Message Is : ");
textcolor (10);
cprintf(msg);
textcolor (500);
}
else
{
cout <<"\n Please Type ( nnnn ) ";

}
cprintf("\r\n Press Any Key To Exit ");
getch();

}