اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چرا در کد آرایه رو n نگذاشته؟ چرا 10 گذاشته؟

0 امتیاز
58 نمایش
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
void pinput(int *,int);
void bubble(int *,int);
void median(int *,int,float *);
void poutput(int *,int);
int main()
{
int n,*p;
float mead;
cout<< "Enter Number of Items(n);";
cin>>n;
p= new int [10];
if(!p){
cout<<"Allocation failure!";
getch();
exit(1);
}
pinput(p,n);
bubble(p,n);
cout<<"\n Sorted data are :";
poutput(p,n);
median(p,n,&mead);
cout<<"\n Median="<<mead;
delete p;
getch();
return 0;
}
//*********************************
void pinput(int *p,int n)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++){
 cout <<"Enter number "<< (i+1)<<":";
 cin >>*(p+i);
  }
 }
 //********************************
 void bubble(int *temp,int len)
 {
 int i,j,item;
 for(i=len-1;i>0;i--)
  for(j=0;j<i;j++)
  if(*(temp+j)>*(temp+j+1)){
   item= *(temp+j);
   *(temp+j)=*(temp+j+1);
   *(temp+j+1)=item;
   }

}
//********************************
void median(int *x,int n,float *mead)
{
if(n%2==0)
*mead=(float)(*(x+((n-1)/2))+*(x+(n/2)))/2;
else
*mead=*(x+(n-1)/2);
}
//******************************
void poutput(int *p,int n)
{
for(int i=0;i<n;i++){
 cout<<*(p+i)<<" ";
 }
 cout<<endl;
}
پرسیده شده سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط daniyaltjm  
شناسایی شد سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

خوب اشتباهه به نظر من هم. باید n باشه.

برای قرار دادن کدها، در اول هر خط ۴ تا فاصله بذارین لطفاً مرسی

1 پاسخ

0 امتیاز

به نظر من هم اشتباه کرده. n تا عدد رو می‌خواد مرتب کنه،‌پس باید آرایه n تایی می‌گرفت که گرفته و چون تعداد n از قبل مشخص نیست به صورت اشاره‌گر گرفته که بعدا با new اون رو بسازه.

پاسخ داده شده جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط اشکان.پ